O škole

Naše škola v Záhorovicích je neúplná venkovská škola s I. stupněm a vzhledem k počtu žáků (kolem 50) má škola rodinnou atmosféru. Je umístěna ve středu obce. Žáci z pátých ročníků mají možnost přestoupit na II. stupeň do Bojkovic, Šumic nebo na víceleté gymnázium do Uherského Brodu. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro každého – škola pro všechny“. Ve škole jsou nastaveny rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny. Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole dle školského zákona od třetího ročníku. Pro zájemce mezi mladšími žáky funguje zájmový kroužek Angličtina pro nejmenší. Děti pak úspěšně pokračují ve výuce na II. stupni ZŠ. Na škole funguje nepovinný předmět náboženství. Ve škole pracují kroužky, které nabízí našim žákům efektivní využití volného času. Některé kroužky jsou součástí školní družiny. Nabízíme: Angličtinu pro nejmenší (1. a 2. ročník), dramatický kroužek, hru na kytaru, hra na klavír, hru na flétnu, kroužek LEGA, počítačový, sportovní gymnastiku, florbal, míčové hry, loutkové divadlo, Tvořínek. Pedagogičtí pracovníci jsou proškolení pro práci se žáky, kteří mají výukové obtíže a individuálně se jim věnují. Při škole pracuje speciální pedagog a logoped, který se věnuje žákům s podpůrným opatřením. Součástí výuky jsou i pravidelné plavecké kurzy pro žáky – předplavecká výuka, plavecká výuka a rozšiřující výuka plavání pro žáky 4. a 5. ročníku. Naši žáci jezdí na plavání po celou dobu docházky, vždy jedno pololetí v roce.

Školní budova z roku 1892 byla několikrát rekonstruována. Oprava z roku 1997 přinesla škole nové podkrovní prostory. V r. 2002 byla otevřena počítačová učebna, která se od té doby několikrát modernizovala: výměna počítačů za novější, interaktivní tabule, výměna dataprojektoru, nové lavice a židle, výmalba, zatemnění, sluchátka a výukové programy. V současnosti je žákům k dispozici 13 počítačů s připojením na internet. V roce 2017 proběhla další oprava, a to oken ve výtvarné učebně a nové položení dlažby na balkoně. Vznikly nové prostory pro kancelář účetní a místnost pro pomůcky. Dále je v podkroví další učebna, čítárna a ředitelna.

Škola se stále modernizuje. V 1. patře jsou kmenové třídy, kde je obnoven nábytek, třídy jsou barevné a ve všech třídách jsou interaktivní tabule s výukovými programy. Na patře je ještě sborovna se zázemím pro zaměstnance. Je zde kuchyňský koutek a počítač s tiskárnou pro přípravu učitelů. Také tady prošla místnost rekonstrukcí. V roce 2013 byl zakoupen nový nábytek, v roce 2018 nové pracovní stoly a židle pro zaměstnance. V přízemí jsou pak místnosti pro školní družinu, místnost na cvičení, šatny s barevnými skříňkami pro žáky a vstup na dvorek, který můžou žáci využít k odpočinku o přestávce.

Vzhledem k zasazení školy do prostředí chráněné krajiny Bílých Karpat vedeme naše žáky k ochraně životního prostředí. Ve škole pracuje koordinátorka EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), která zpracovává a vyhodnocuje plán EVVO. Připravuje ve spolupráci s ostatními pedagogy projektové dny a soutěže s ekologickou tematikou. Jsme aktivní v projektech RECYKLOHRANÍ, LES VE ŠKOLE a MRKEV.

Výuka probíhá i na zahradě, kde jsou k tomu ideální podmínky. Na zahradě je altán s lavičkami a stoly, kde žáci tráví při vhodném počasí vyučování, zejména v předmětech prvouka, přírodověda, ale i výtvarná výchova, pracovní činnosti nebo čtení. V jezírku mohou žáci pozorovat a poznávat vodní živočichy nebo rostliny. Jsou tam nově vysazené ovocné stromy a keře bobulovin.

Ve škole je školní poradenské pracoviště, máme vypracovaný Minimální preventivní program, školní program proti šikanování, pedagogové spolu navzájem spolupracují. Klima na škole je i podle hodnocení České školní inspekce z roku 2018 velmi příznivé.

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=13851

Pravidelně pro žáky realizujeme preventivní besedy ve spolupráci s odborníky.

Dopravní výchova na naší škole je na vysoké úrovni. Opakovaně se umísťujeme na stupních vítězů jak v okresním kole Mladý cyklista, s postupem do krajského kola, tak v okrskovém kole Uherskobrodska školních družin. Zúčastňujeme se různých soutěží ať sportovních, výtvarných nebo vzdělávacích – matematická olympiáda, literární soutěže. Naši žáci jsou úspěšní.

V současné době jsme zapojeni do projektů: Mléko do škol, Ovoce do škol a Šablony III. Při škole pracuje Spolek rodičů, který je aktivní a pořádá každoročně pro naše žáky různé akce:

  • Sportovně branné odpoledne
  • Pochod rodičů
  • Diskotéka pro děti
  • Drakiáda
  • a ples rodičů.

Přispívá žákům na trička pro páťáky, na vánoční balíčky, kupuje knížky pro 1. ročník na přivítání a 5. ročníku na rozloučení, platí autobus na školní výlet, žákům dopravu na soutěže, atrakce v plavání, vstupenky do divadla či kina.

Co nás čeká?

24
Květen
2024
za 16 hodin - dopravní soutěž pro čtyřčlenné družstvo
27
Květen
2024
6
Červen
2024
za 14 dnů -

Adresa školy

Základní škola Záhorovice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Záhorovice 164
687 71 Bojkovice

skola@zszahorovice.cz

Prohlášení o přístupnosti

Rychlý kontakt

telefon:572 691 011
e-mail:kocicova@zszahorovice.cz
dat.schránka
f8tmuf5

Napište nám